Ordenances Fiscals

2020

Ordenances fiscals pdf

2018

Ordenances fiscals pdf

2017

Ordenances fiscals pdf

2016

Ordenances fiscals pdf

2015

Ordenança fiscal núm 11 – Preus públics municipals – modificació parcial 2015 pdf

Ordenança fiscal núm 12 – Aprofitament domini públic  – text vigent 2015 pdf

2014

Ordenança fiscal núm 1 – IBI –  – text refós any 2014 pdf

Ordenança fiscal núm 2 – IAE  – text refós any 2014 pdf

Ordenança fiscal núm 3 -IVTM – Vehicles –  – text refós any 2014 pdf

Ordenança fiscal núm 3 -IVTM – Vehicles – modificació parcial 2015 pdf

Ordenança fiscal núm 4 – IVTNU – pluvalues –  – text refós any 2014 pdf

Ordenança fiscal núm 5 – ICIO – obres  – text refós any 2014 pdf

Ordenança fiscal núm 6 – Taxa recollida escombraries  – text refós any 2014 pdf

Ordenança fiscal núm 7 – Taxa serveis urbanístics  – text refós any 2014 pdf

Ordenança fiscal núm 7 – Taxa serveis urbanístics  – modificació parcial 2015 pdf

Ordenança fiscal núm 8 – Taxa activitats i obertura establiments  – text refós any 2014 pdf

Ordenança fiscal núm 9 – Taxa activitats juridicoadministratives i prestació serveis  – text refós any 2014 pdf

Ordenança fiscal núm 9 – Taxa activitats juridicoadministratives i prestació serveis  – modificació parcial 2015 pdf

Ordenança fiscal núm 10 – Contribucions especials – text refós any 2014 pdf

Ordenança fiscal núm 11 – Preus públics municipals – text refós any 2014 pdf