Perfil de contractant

LLICÈNCIA TAXI

  • Convocatòria del concurs públic per a la concessió d’una llicència del servei urbà de taxi pdf
  • Plec de clàusules pdf

GESTIÓ DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE

  • Contractes adjudicats – 2012 pdf