Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 152-0 Edicte: 7283 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Acord de ratificació del decret d'aprovació del Pla de Mesures Antifrau
Exercici: 2022 Bop: 152-0 Edicte: 7282 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Acord de resolució per mutu acord d'un conveni de delegació
Exercici: 2022 Bop: 149-0 Edicte: 7013 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Acord de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local
Exercici: 2022 Bop: 143-0 Edicte: 6764 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/22 del pressupost municipal
Exercici: 2022 Bop: 138-0 Edicte: 6537 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/22
Exercici: 2022 Bop: 138-0 Edicte: 6515 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Informació pública de la cessió gratuïta de mobiliari
Exercici: 2022 Bop: 133-0 Edicte: 6293 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Delegació de l'exercici de la competència per a la prestació del servei de recollida d'olis vegetals domèstics i oli de cuina
Exercici: 2022 Bop: 126-0 Edicte: 6017 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/22 en el pressupost municipal
Exercici: 2022 Bop: 126-0 Edicte: 6015 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Exposició pública del compte general de l'exercici de 2021
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 5108 AJUNTAMENT DE LLAMBILLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2022 en el pressupost municipal